Stowarzyszenie Wspólnota Czas dla Rodzin zostało w styczniu 2016 roku zatwierdzone przez Sąd zyskując osobowość prawną, a w styczniu 2018 roku przez ks. ordynariusza diecezji gdańskiej, tym samym zyskując oficjalne uznanie w Kościele.
Poniżej aktualna treść statutu (stan na rok 2018).
Wersja do pobrania - kliknij tutaj.
 
Statut Stowarzyszenia Wspólnota Czas dla Rodzin
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Art. 1. Ustanowienie
1. Ustanawia się Stowarzyszenie Wspólnota Czas dla Rodzin dalej zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy zawarte w ustawie Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. Nr 79/2001 poz. 855).
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4. Nazwa skrócona Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Czas dla Rodzin.
Art. 2. Siedziba i teren działania
1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
2. Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Art. 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może współpracować z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi.

Rozdział 2
Cele Stowarzyszenia

Art. 4. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rodzin w realizowaniu katolickiej nauki o rodzinie i apostolstwie świeckich przez ożywianie chrześcijańskim duchem porządku rzeczy doczesnych i osiąganie związku między wiarą i życiem, a w szczególności:
1. Ukazywanie piękna powołania do chrześcijańskiego życia małżeńskiego i rodzinnego.
2. Promowanie chrześcijańskiego modelu życia rodzinnego, zawartego w nauczaniu Kościoła Katolickiego.
3. Wzmacnianie roli i pozycji rodziny w życiu społecznym i systemie prawa.
4. Promowanie i ochrona podstawowych praw dzieci, w tym prawa do domu i rodziny opartej na trwałym małżeństwie kobiety i mężczyzny.
5. Ochrona szczególnego prawa rodziców:
a) do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami,
b) do stawiania dzieciom wymagań i ich egzekwowania.
6. Zwalczanie zjawisk i postaw społecznych godzących w dobro małżeństwa i rodziny, a w szczególności przeciwdziałanie:
a) zagrożeniom ochrony życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci,
b) tendencjom do ułatwień w rozwodach,
c) zrównywaniu praw konkubentów do praw małżonków,
d) zrównywania związków jednopłciowych i poligamicznych z małżeństwem, adopcji dzieci przez tego typu związki,
e) legalizacji pornografii, pedofilii, zoofilii, kazirodztwa itp.,
f) eliminacji kontratypu karcenia dzieci w prawie karnym,
g) szerzeniu poglądów i postaw sprzecznych z nauczaniem Kościoła Katolickiego o rodzinie.

Rozdział 3
Sposoby realizacji celów

Art. 5. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działania takie jak w szczególności:
1. Edukacja, oświata, formacja osób dorosłych, rodzin i młodzieży w duchu chrześcijańskim, w tym:
a) organizowanie kursów i konferencji o charakterze otwartym;
b) prowadzenie szkoleń i poradnictwa przedmałżeńskiego, małżeńskiego, i rodzinnego;
c) prowadzenie poradnictwa i niesienie pomocy rodzinom po stracie członka rodziny;
d) organizowanie i wspieranie wszelkich form życia chrześcijańskiego, w tym spotkań modlitewnych, dni skupienia, rekolekcji, nabożeństw oraz włączanie się w działania ewangelizacyjne;
e) prowadzenie poradnictwa i niesienie pomocy osobom pozbawionym wolności i ich rodzinom;
f) prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i turystyczno-sportowej.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej.
3. Podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie oraz ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
4. Organizowanie i współorganizowanie imprez, wydarzeń i działań o charakterze społecznym, religijnym, patriotycznym, kulturalnym i artystycznym.
5. Organizowanie i udzielanie pomocy dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym pomocy materialnej, przy czym działalność ta nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.
6. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami, parafiami, wspólnotami i innymi organizacjami promującymi wartości zbieżne z celami Stowarzyszenia.
Art. 6. Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną.

Rozdział 4
Członkowie Stowarzyszenia

Art. 7. Rodzaje członkostwa
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
2. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
a) udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie;
b) wpływ na działanie Stowarzyszenia poprzez uczestnictwo w Zgromadzeniach, przedstawianie swego stanowiska oraz głosowanie podczas Zgromadzeń;
c) czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Organów Stowarzyszenia.
3. Członkom wspierającym i członkom honorowym przysługują następujące prawa:
a) udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie;
b) uczestnictwo w Zgromadzeniach z głosem doradczym.
4. Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani:
a) żyć zgodnie z etyką katolicką;
b) przestrzegać Statut, decyzje organów Stowarzyszenia oraz wzory życia, postępowania i postaw, które Stowarzyszenie propaguje i może określać w swych regulaminach;
c) wspomagać materialnie działalność Stowarzyszenia, w szczególności płacić składkę członkowską, z zastrzeżeniem Art. 11
d) współpracować w ramach własnych możliwości w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie.
Art. 8. Członkami zwyczajnymi i wspierającymi Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby:
a) pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych;
b) będące członkami Kościoła Katolickiego i przyjmujące w całości jego naukę;
c) identyfikujące się ze Stowarzyszeniem, jego celami i funkcjonowaniem opisanym w niniejszym statucie;
d) przyjęte do Stowarzyszenia zgodnie z Art. 9 lub będące założycielami Stowarzyszenia.
Art. 9. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia
1. Kandydat zgłasza swoją kandydaturę osobiście do Przewodniczącego Stowarzyszenia na co najmniej 3 dni przed terminem Zgromadzenia Stowarzyszenia.
2. Kandydat na członka wspierającego musi być przedstawiony na Zgromadzeniu Stowarzyszenia przez przynajmniej dwóch członków (reprezentujących dwie różne rodziny), którzy wygłoszą swoją rekomendację dla Kandydata z uzasadnieniem.
3. Kandydat na członka zwyczajnego powinien wykazać się wcześniejszym członkostwem wspierającym przez co najmniej 3 lata. Wymóg ten może być zniesiony wobec konkretnego kandydata jednomyślną uchwałą wszystkich członków Zarządu, potwierdzoną uchwałą Zgromadzenia.
4. Kandydatura na członka zwyczajnego jest opiniowana przez członków Zarządu. Pozytywna opinia dwóch członków Zarządu jest warunkiem poddania kandydatury pod głosowanie.
5. O przyjęciu członka decyduje uchwała Zgromadzenia.
6. Tytuł członka honorowego jest nadawany uchwałą Zgromadzenia na wniosek Zarządu osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym w realizacji celów zbieżnych z celami Stowarzyszenia. Członkowie honorowi nie mają wobec Stowarzyszenia obowiązków, a przysługują im prawa takie jak członkom wspierającym.
Art. 10. Wykluczenie ze Stowarzyszenia
1. Uchwałą Zarządu członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia lub przeniesiony z grona członków zwyczajnych do grona członków wspierających.
2. Przyczyną wykluczenia lub przeniesienia członka może być naruszenie istotnych zasad Stowarzyszenia, przy uzasadnionej obawie, że naruszenia te nie zostaną usunięte w krótkim czasie, w szczególności:
a) uprawomocnienie się wyroku:
(1) skazującego go za popełnienie przestępstwa umyślnego;
(2) orzekającego rozwód z jego winy lub bez orzekania o winie;
(3) o odebraniu praw rodzicielskich;
b) stwierdzenie faktu wpisania do Krajowego Rejestru Dłużników lub podobnego wiarygodnego rejestru;
c) zaleganie ze składkami członkowskimi powyżej 6 miesięcy;
d) nieobecność członka zwyczajnego na wszystkich ważnie zwołanych posiedzeniach Zgromadzenia w przeciągu 18 miesięcy;
e) wystąpienie z Kościoła Katolickiego;
f) głoszenie wartości sprzecznych z zasadami wymienionymi w Art. 7.2 pkt. b,c,d,e;
g) rażące naruszanie innych zasad Stowarzyszenia.
3. Zarząd każdorazowo ma obowiązek wysłuchać członka i może go nie wykluczyć lub nie przenieść mimo zaistnienia przesłanek podanych w pkt. 2.
4. Wykluczonemu lub przeniesionemu członkowi przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego.
5. Na wniosek członka Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka w Stowarzyszeniu i jego przywróceniu.
Art. 11. Przewodniczący, po konsultacji z Komisją Rewizyjną, może zwolnić czasowo poszczególnych członków z płacenia składek, jeśli znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.
Art. 12. Członek może wystąpić ze Stowarzyszenia w każdym czasie. Rezygnację składa pisemnie na ręce Przewodniczącego.
Art. 13. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

Rozdział 5
Władze i organy Stowarzyszenia

Art. 14. Zgromadzenie
1. Organem stanowiącym Stowarzyszenia jest Zgromadzenie, które:
a) ustala kierunki działalności Stowarzyszenia i sposoby realizacji celów statutowych;
b) dokonuje wyboru Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej;
c) przyjmuje doroczne sprawozdania organów Stowarzyszenia;
d) udziela absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
e) uchwala regulaminy Stowarzyszenia
f) uchwala roczny budżet Stowarzyszenia, w tym budżet pomocy charytatywnej.
2. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
3. Zwołanie Zgromadzenia
a) Zarząd zawiadamia uczestników o zwołaniu Zgromadzenia, jego terminie i miejscu oraz porządku obrad na co najmniej miesiąc przed planowanym Zgromadzeniem. Bieg terminu tu podanego liczy się od dnia nadania listu poleconego lub skutecznego doręczenia zawiadomienia w inny sposób.
b) Zawiadomienie doręcza się pisemnie lub w formie elektronicznej (mailowej), a dodatkowo ogłaszane jest na stronie internetowej Stowarzyszenia.
c) Zawiadomienie wysłane na ostatni wskazany przez członka Stowarzyszenia adres a nie podjęte w terminie lub zwrócone z adnotacją, iż adresat nie mieszka pod wskazanym adresem, jest uważane za prawidłowo doręczone.
d) Zgromadzenie jest uważane za prawidłowo zwołane:
(1) jeżeli członek stawił się na Zgromadzeniu pomimo wadliwości lub braku zawiadomienia i nie wniósł sprzeciwu do odbycia Zgromadzenia
(2) lub jeżeli uchybienie w zawiadomieniu dotyczy członka nie posiadającego prawa głosu na Zgromadzeniu.
4. Zgromadzenie zwyczajne odbywa się raz do roku. Zgromadzenie nadzwyczajne jest zwoływane w razie potrzeby na wniosek:
a) Zarządu
b) Komisji Rewizyjnej
c) co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Dla ważności uchwał Zgromadzenia wymagane jest quorum, to jest reprezentacja co najmniej połowy rodzin, w których co najmniej jeden członek jest członkiem zwyczajnym. W wypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin Zgromadzenia. Na drugim terminie Zgromadzenia uchwały są ważne niezależnie od liczby uczestników. W głosowaniu małżonek głosuje za nieobecnego współmałżonka, chyba że współmałżonek złoży na ręce Przewodniczącego Stowarzyszenia pisemne oświadczenie, że nie wyraża na to zgody.
6. Uchwały Zgromadzenia dokonywane są zwykłą większością głosów członków zwyczajnych (z zastrzeżeniem uchwał dotyczących zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia zgodnie z Art. 34 i Art. 35). W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
7. Uchwały Zgromadzenia w sprawach personalnych wymagają głosowania tajnego.
8. Zgromadzenie ma prawo w każdym czasie odwoływać organy, które powołuje.
9. Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
Art. 15. Zarząd i Komisja Rewizyjna
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, do którego należy prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia.
2. Zarząd:
a) realizuje uchwały Zgromadzenia;
b) sprawuje zarząd nad majątkiem Stowarzyszenia;
c) prowadzi listę członków;
d) zwołuje Zgromadzenia i ustala ich porządek;
e) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;
f) podejmuje uchwały w sprawie wydatkowania środków;
g) uchwala pozabudżetowe doraźne akcje zbiórek na cele statutowe określając cel zbiórki i sposób wydatkowania zebranych środków;
h) przedstawia wobec Zgromadzenia raport z wydatkowania środków w szczególności w zakresach: pomocy charytatywnej, wynagrodzeń, zakupów wyposażenia;
i) jest powoływany przez Zgromadzenie na kadencję 3 letnią.
3. Skład Zarządu
a) Zarząd składa się z trzech członków pełniących funkcję Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza;
b) w razie zaistnienia wakatu w składzie Zarządu, zwołane niezwłocznie Zgromadzenie uzupełnia skład Zarządu przez powołanie nowego członka na wakujące stanowisko w Zarządzie.
4. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia jest ważna, gdy głosowało za nią co najmniej dwóch członków Zarządu.
5. Na Członka Zarządu może być wybrany członek zwyczajny, który:
a) ukończył 30 lat,
b) należy do Założycieli Stowarzyszenia lub ma co najmniej 3-letni staż członka zwyczajnego w Stowarzyszeniu,
c) jest w związku małżeńskim uznawanym przez Kościół Katolicki,
d) nie dotyczą go przesłanki wykluczenia ze Stowarzyszenia wymienione w Art. 10 pkt.2.
6. Członek Zarządu:
a) pełni swoją funkcję do końca kadencji Zarządu, niezależnie od momentu powołania,
b) może być odwołany przez Zgromadzenie lub złożyć dymisję w każdym czasie,
c) w razie pojawienia się w trakcie kadencji przesłanek wykluczenia ze Stowarzyszenia wymienionych w Art. 10 pkt.2, na najbliższym Zgromadzeniu poddawany jest głosowaniu o odwołaniu.
7. Do składania oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest samodzielnie każdy z członków zarządu, jednakże dla składania oświadczeń woli tworzących po stronie Stowarzyszenia zobowiązanie o wartości przekraczającej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) lub też powodujących zbycie prawa podmiotowego o tejże wartości konieczne jest działanie dwóch członków Zarządu.
8. Pisemnej uchwały Zgromadzenia wymaga:
a) nabycie lub zbycie nieruchomości;
b) zaciągnięcie zobowiązania lub wydatkowanie środków przekraczających maksymalną wartość 5000 zł, chyba że środki te objęte zostały budżetem (por. Art. 14.1.f) lub pochodziły z akcji zbiórek (por. Art. 15.2.g)
c) zatrudnienie, gdy suma wynagrodzenia brutto w ciągu roku przekracza wartość 5000 zł (pięć tysięcy).
9. Zarząd może ustanowić pełnomocników Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia.
10. Dla ważności ustanowienia pełnomocników konieczne jest działanie wszystkich członków zarządu. Każdy członek Zarządu może odwołać pełnomocnika.
11. Pełnomocnictwo musi określać zakres umocowania i czas, na który zostało udzielone oraz określać, czy pełnomocnik Zarządu może składać oświadczenia w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia samodzielnie, czy też wymagane jest działanie innego pełnomocnika lub członka Zarządu.
12. Współmałżonkowie członków Zarządu mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym. Zebranie członków Zarządu, w którym uczestniczą współmałżonkowie członków Zarządu, zwane jest Radą Wspólnoty.
Art. 16. Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontrolny Stowarzyszenia i kontroluje jego działalność pod względem finansowo-księgowym.
2. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie na Zgromadzeniu zwyczajnym a także po zakończeniu swojej kadencji.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo kontrolować na bieżąco księgi i dokumenty finansowe Stowarzyszenia. O wszelkich nieprawidłowościach informuje niezwłocznie Zarząd oraz Asystenta Kościelnego.
4. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia wybieranych przez Zgromadzenie na kadencję trzyletnią. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pełniąca w Stowarzyszeniu służbę związaną z finansami lub księgowością, ani członek Zarządu, ani osoba z nim spokrewniona czy spowinowacona.
Art. 17. Sąd Koleżeński
1. Sąd Koleżeński rozstrzyga wykluczenie członka ze Stowarzyszenia, jeśli wykluczony członek odwoła się do Sądu Koleżeńskiego.
2. Sąd Koleżeński jest powoływany przez Zgromadzenie na kadencję trzyletnią w liczbie pięciu osób spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z wyłączeniem członków Zarządu.
3. Sąd obraduje w składzie trzech osób wskazanych przez odwołującego się członka spośród członków Sądu Koleżeńskiego.
4. Rozstrzygnięcie Sądu Koleżeńskiego jest ostateczne.
5. Sąd Koleżeński nie ma kompetencji nadzorczych ani kontrolnych wobec Stowarzyszenia.
6. Członkowie Sądu Koleżeńskiego starają się łagodzić spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia i mają prawo zwracać się do nich, a także do Zarządu Stowarzyszenia z prośbami i sugestiami co do sposobu osiągania zgody.

Rozdział 6
Stosunek do Kościoła Katolickiego, doradcy duchowi oraz Asystent Kościelny Stowarzyszenia
Art. 18. W stosunku do Kościoła Katolickiego Stowarzyszenia działa na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) określających status i działalność prywatnych stowarzyszeń wiernych (Kan. 298-311; 321-329 KPK).
Art. 19. Zgodnie z postanowieniami Kan. 305 § 1 KPK Stowarzyszenie podlega duchowemu nadzorowi kompetentnej władzy kościelnej, która ma troszczyć się o to, by Stowarzyszenie zachowało nienaruszoną wiarę i obyczaje, jak również nadzorować, by nie wkradły się nadużycia do dyscypliny kościelnej.
Art. 20. Zgodnie z postanowieniami Kan. 324 § 2 KPK, Stowarzyszenie, jeśli to uzna za wskazane, na terenie każdej diecezji, w której działa, może sobie swobodnie dobrać, za jego zgodą, duchowego doradcę spośród kapłanów pełniących posługę w tej diecezji.
Art. 21. Doradca duchowy Stowarzyszenia w danej diecezji:
a) jest powoływany i może zostać odwołany przez Zarząd;
b) wykonuje tę funkcję za zgodą swego biskupa ordynariusza;
c) współpracuje z Zarządem, mając głos doradczy;
d) bierze udział w głosowaniach Zgromadzenia na prawach członka zwyczajnego Stowarzyszenia;
e) jest zapraszany na Zgromadzenia i powiadamiany według zasad jak członkowie Stowarzyszenia;
f) ma prawo wizytacji Stowarzyszenia i uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie działaniach;
g) nie może być członkiem Zarządu Stowarzyszenia.
Art. 22. Doradca duchowy z diecezji właściwej ze względu na siedzibę Stowarzyszenia może stać się Asystentem Kościelnym Stowarzyszenia. Wysunięcie kandydatury na Asystenta Kościelnego Stowarzyszenia wymaga jego pisemnej zgody oraz uchwały Zarządu. Ustanowienie Asystenta Kościelnego następuje poprzez zatwierdzenie wysuniętej kandydatury przez Biskupa ordynariusza.
Art. 23. Asystent Kościelny Stowarzyszenia wykonuje nadzór o jakim mowa w Art. 19 poprzez:
a) uczestniczenie we wydarzeniach i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
b) badanie uchwał, materiałów formacyjnych, nauczań, regulaminów i oświadczeń Stowarzyszenia; formułowanie uwag i proponowanie korekt;
c) prowadzenie rozmów z członkami;
d) kierowanie opinii do właściwych organów Kościelnych;
e) wnioskowanie o zwołanie posiedzeń organów Stowarzyszenia ze swoim udziałem i wskazanym zakresem porządku obrad;
f) w razie naruszeń wiary i obyczajów, lub nadużycia dyscypliny kościelnej (por. Kan. 305 § 1 KPK) zastosowanie prawa weta co do wszelkich działań, uchwał i decyzji Stowarzyszenia; w razie weta Zarząd zobowiązany jest podjąć niezwłocznie odpowiednie działania naprawcze, albo może odwołać się do Biskupa ordynariusza.
g) otrzymywanie i badanie sprawozdania finansowego określonego w Art. 32.
Art. 24. W zakresie zarządzania i dysponowania dobrami, które zostały ofiarowane lub pozostawione stowarzyszeniu testamentem, jak i aktem między żyjącymi na cele pobożne, Stowarzyszenie działa zgodnie z postanowieniami Kan. 1301 KPK, o ile wcześniej Stowarzyszenie zostało uznane odpowiednim dekretem biskupa ordynariusza diecezji właściwej ze względu na siedzibę Stowarzyszenia (por. Kan. 299 § 3 KPK).
Art. 25. Stowarzyszenie może przekazywać na cele pobożne lub kościelne do 20% wpływów ustalonych uchwałą Zarządu, wskazującą kwoty i beneficjentów, w terminie do 3 miesięcy po zamknięciu roku obrachunkowego. W razie zaistnienia zobowiązań o charakterze podatku kościelnego czy składek członkowskich, Zarząd winien ująć je w kwocie podanej powyżej.
Art. 26. Stowarzyszenie może być uznane na terenie każdej diecezji na drodze potwierdzenia statutu przez Biskupa ordynariusza danej diecezji (por. KPK 299 §3).

Rozdział 7
Majątek Stowarzyszenia i zarządzanie finansam
i
Art. 27. Majątek Stowarzyszenia pochodzi w szczególności ze:
a) składek członków;
b) darowizn, spadków i zapisów oraz innych czynności prawnych przysparzających;
c) subwencji, dotacji i grantów;
d) zbiórek publicznych przeprowadzonych w zgodzie z obowiązującym prawem, w tym ze sprzedaży cegiełek, z których przychód jest przeznaczony na określone przedsięwzięcie;
e) majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia oraz poczynionych inwestycji kapitałowych;
f) aukcji charytatywnych, na których sprzedawane są przedmioty wystawione przez osoby fizyczne i prawne, a otrzymany przychód w całości przeznaczany jest na nieodpłatną działalność prowadzoną przez Stowarzyszenie.
Art. 28. Wpływy Stowarzyszenia przeznacza się w całości na cele statutowe oraz własne potrzeby organizacyjne, z zastrzeżeniem Art. 25.
Art. 29. Zgromadzenie ustala wysokość miesięcznej składki członkowskiej (nie przekraczającą 1/50 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w Polsce) w celu pokrywania potrzeb związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych.
Art. 30. Praca na rzecz Stowarzyszenia, udział we władzach i organach Stowarzyszenia mogą być sprawowane odpłatnie, nieodpłatnie lub na zasadach wolontariatu. Odpłatny udział we władzach i organach Stowarzyszenia wymaga uchwały Zgromadzenia.
Art. 31. Za zobowiązania własne Stowarzyszenie odpowiada całym swoim majątkiem.
Art. 32. Po zamknięciu roku obrachunkowego, Zarząd przekazuje sprawozdanie finansowe zawierające przynajmniej raport z przychodów i wydatków oraz stan środków na koniec okresu:
1. stosownym władzom państwowym, zgodnie z wymaganiami prawa;
2. członkom Stowarzyszenia;
3. zidentyfikowanym darczyńcom, z zastrzeżeniem przypadku gdyby suma ich darów w danym roku obrachunkowym nie przekroczyła łącznie wartości 1/10 kwoty minimalnego wynagrodzenia w Polsce.
Art. 33. Uchwałą Zarządu sprawozdanie finansowe może być upublicznione w Internecie.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

Art. 34. Zmiany w niniejszym statucie mogą być wprowadzone przez Zgromadzenie większością 2/3 głosów członków zwyczajnych.
Art. 35. Stowarzyszenie może być rozwiązane w każdym czasie przez Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych.
Art. 36. W razie rozwiązania Stowarzyszenia, członkowie Zarządu stają się likwidatorami.
Art. 37. Pozostałe po likwidacji dobra zostaną przekazane na cele analogiczne do celów Stowarzyszenia, z uwzględnieniem praw nabytych, a także woli ofiarodawców.
 
=================
Osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia prosimy o kontakt.